आय व्यय : 2017 - 18

जामिया उम्मेहातुल मुअमिनीन लिल बनात

   आमदनी

रक़म

   खर्च

रक़म

   इमदाद व एतियात

175500

   खाने पर खर्च

182533

   कुल रक़म स्टेज जलसा

95300

   सफर खर्च

30502

   सदक़ा

42000

   मेहमान खर्च

40201

   अन्य आमदनी

133510

   Mobile &फ़ोन खर्च

1000

   तन्खवाह

262000

   निगरां व ड्राइवर

154670

    बिजली खर्च

49800

   कुल आमदनी

446310

   बॉउंड्री निर्माण खर्च

230200

   कुल खर्च

1089806

   अन्य खर्च

147900

   क़र्ज़

643496

   कुल खर्च

1089806Under Construction Projects